Regulamin Sklepu Internetowego
www.ovomeble.pl

 1. Definicje
 2. Postanowienia ogólne
 3. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego
 4. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży
 5. Dostawa
 6. Ceny i metody płatności
 7. Uprawnienie do odstąpienia od umowy
 8. Reklamacje dotyczące Towarów
 9. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
 10. Polityka Prywatności
 11. Postanowienia końcowe

1. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1.1.  Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego;

1.2.  Konsument – konsument w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, tj. osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

1.3.  Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług w ramach Sklepu Internetowego P.H.U. „OVO” MONIKA BŁOŃSKA;

1.4.  Sklep Internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem www.ovomeble.pl , za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

1.5.  P.H.U. „OVO” MONIKA BŁOŃSKA – prowadząca działalność gospodarczą pod firmą P.H.U. „OVO” MONIKA BŁOŃSKA, z siedzibą ul. Jagiellońska 82B, 03-301 Warszawa, nr NIP 8212236817, REGON 015282656  zwaną dalej  P.H.U. „OVO” MONIKA BŁOŃSKA

1.6.  Strony – Klient oraz P.H.U. „OVO” MONIKA BŁOŃSKA;

1.7.  Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

1.8.  Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży  w rozumieniu kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy P.H.U. „OVO” MONIKA BŁOŃSKA , a Klientem, zawierana z wykorzystaniem Sklepu Internetowego;

1.9.  Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);

1.10.  Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

1.11.  Zamówienie – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy sprzedaży, określające co najmniej  rodzaj i liczbę Towaru.

2. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem www.ovomeble.pl

2.2. Sklep Internetowy, działający pod adresem www.ovomeble.pl, prowadzony jest przez Monikę Błońską, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą P.H.U. „OVO” MONIKA BŁOŃSKA, zwaną dalej P.H.U. „OVO” MONIKA BŁOŃSKA, z siedzibą ul. Jagiellońska 82B, 03-301 Warszawa, adres poczty elektronicznej: kontakt@ovomeble.pl, numer telefonu:

Centrum Meblowe MEGAMEBLE  +48 666 029 060
CENTRUM METROPOL +48 602 234 231
CH Towarowa 22  +48 531 166 135
SALON OVO +48 531 205 939

2.3. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
a) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu Internetowego;
b) warunki i zasady zawierania Umów sprzedaży w ramach Sklepu Internetowego,
c) warunki i zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu Internetowego,
d) zasady postępowania reklamacyjnego.

2.4. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
a) przeglądarka Internet Explorer w wersji 6.0 lub nowszej z włączoną obsługą języka javascript lub
b) przeglądarka Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub nowszej z włączoną obsługą języka javascript,
c) minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.

2.5. Wszystkie Towary oferowane w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe.

2.6. Informacja o cenie podana na stronie www.ovomeble.pl  ma charakter wiążący dla obu Stron od momentu złożenia przez Klienta Zamówienia, określającego wszystkie istotne elementy Zamówienia, do czasu wykonania Umowy sprzedaży. Cena, o której mowa powyżej jest wiążąca dla Stron, niezależnie od jakichkolwiek  zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Towarów.

3. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1. Warunkiem  dokonania zamówienia w Sklepie Internetowym jest:
a) rejestracja w jego ramach lub

b) prawidłowe wypełnienie przez Klienta formularza zamówień.

3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na stronie Sklepu Internetowego. Poprzez rejestrację w Sklepie Internetowym, Klient zakłada konto, umożliwiające wielokrotne logowanie się w Sklepie Internetowym oraz składanie Zamówień, bez konieczności każdorazowego podawania danych osobowych. Poprzez rejestrację w Sklepie Internetowym, Klient zawiera z P.H.U. „OVO” MONIKA BŁOŃSKA umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną na czas nieoznaczony, z możliwością wypowiedzenia przez Klienta w każdej chwili. Oświadczenie Klienta o wypowiedzeniu Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną może zostać złożone w dowolnej formie, w szczególności poprzez przesłanie oświadczenia w formie pisemnej na adres P.H.U. „OVO” MONIKA BŁOŃSKA lub w drogą elektroniczną  na adres e-mail:   kontakt@ovomeble.pl. Umowa ulega rozwiązaniu z upływem 1 dnia roboczego od chwili otrzymania przez P.H.U. „OVO” MONIKA BŁOŃSKA oświadczenia Klienta. P.H.U. „OVO” MONIKA BŁOŃSKA może wypowiedzieć Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną wyłącznie w przypadku naruszenia przez Klienta punktu 3.8. niniejszego Regulaminu, z 7 dniowym terminem wypowiedzenia, drogą elektroniczną  na adres e-mail: kontakt@ovomeble.pl. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Klienta lub P.H.U. „OVO” MONIKA BŁOŃSKA wypowiedzenie nie powoduje powstania po stronie Klienta obowiązku zapłaty jakichkolwiek kosztów z tego tytułu i nie narusza praw nabytych przez Klienta.

3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu po uprzednim zapoznaniu się z jego postanowieniami i zaznaczeniu pola akceptacji Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.4. W przypadku składania Zamówień poprzez wypełnienie formularza zamówień Klient zawiera z P.H.U. „OVO” MONIKA BŁOŃSKA umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, której przedmiotem jest jednorazowe złożenie Zamówienia.

3.5. Zamówienia mogą być składane w sposób określony w punkcie 3.1. Regulaminu przez 365 dni w roku, 24 godziny na dobę.

3.6. Zamówienia można składać również poczta elektroniczną, wysyłając zamówienie na adres: kontakt@ovomeble.pl lub telefonicznie na numer, który znajduje się na stronie internetowej www.ovomeble.pl lub w punkcie 2.2 niniejszego regulaminu.  W przypadku złożenia Zamówienia w sposób opisany w zdaniu poprzedzającym, Klient otrzyma od Sklepu Internetowego potwierdzenie złożonego Zamówienia, w sposób określony w punkcie 4.9. niniejszego Regulaminu. Dalsze postępowanie związane z zawarciem Umowy, przebiega w sposób określony w punkcie 4.9. Regulaminu i następnych.

3.7. W przypadku wpisania przez Klienta nieprawidłowego adresu e-mail, uniemożliwiającego kontakt pomiędzy P.H.U. „OVO” MONIKA BŁOŃSKA, a Klientem, P.H.U. „OVO” MONIKA BŁOŃSKA skontaktuje się z Klientem drogą telefoniczną w celu uzupełnienia brakującego adresu e-mail.

3.8. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a) niedostarczania i nieprzekazywania za pomocą środków komunikacji ze Sklepem Internetowym treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
b) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
c) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego
d) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa i postanowieniami Regulaminu.

4. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. W celu złożenia Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego należy wejść na stronę internetową www.ovomeble.pl, dokonać wyboru Towaru lub Towarów wraz z wyszczególnieniem ilości sztuk, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie Sklepu Internetowego.

4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.4. W celu złożenia Zamówienia niezbędne jest umieszczenie w formularzu wszelkich wymaganych danych, pozwalających na prawidłową identyfikację Klienta.

4.5. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu Internetowego wszystkich wymaganych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
a) numeru Zamówienia,
b) przedmiotu Zamówienia,
c) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy,
d) wybranej metody płatności,
e) wybranego sposobu dostawy,
f) adresu dostawy oraz danych kontaktowych Klienta,
g) danych konta bankowego – w przypadku płatności przelewem.

4.6. W przypadku pomyłki Klienta co do wprowadzonych danych (np. ilość zamawianego Towaru, błędne naliczenie Zamówienia przez system), Klient ma prawo do zmiany Zamówienia w ciągu 36 godzin od otrzymania potwierdzenia przyjęcia Zamówienia. W tym celu Klient powinien wysłać wiadomość e-mail na adres: kontakt@ovomeble.pl z odpowiednią dyspozycją zmiany lub telefonicznie pod numerem telefonu dostępnym na stronie www.ovomeble.pl lub w punkcie 2.2 niniejszego regulaminu. Po dokonaniu korekty Zamówienia P.H.U. „OVO” MONIKA BŁOŃSKA wysyła wiadomość e-mail na podany w zamówieniu adres, w którym znajdować się będzie potwierdzenie przyjęcia poprawionego Zamówienia.

4.7. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie”.

4.8. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli, będące ofertą zawarcia z P.H.U. „OVO” MONIKA BŁOŃSKA Umowy sprzedaży wybranych Towarów.

4.9. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje niezwłocznie wiadomość e-mail zatytułowaną „Złożono zamówienie – www.ovomeble.pl”, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, w tym termin jego realizacji. Umowę uważa się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w niniejszym punkcie Regulaminu.

5. Dostawa

5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się transportem własnym OVO, przesyłką kurierską DHL lub UPS lub jest możliwość odbioru osobistego. Koszty dostawy zostaną wskazane przed złożeniem Zamówienia, w procesie składania Zamówienia. Koszty dostawy wskazane są również w zakładce „Dostawa”, na stronie Sklepu Internetowego. Koszty dostawy nie obejmują wniesienia przez pracownika firmy kurierskiej Towaru do domu/siedziby Klienta, a pracownik firmy kurierskiej nie ma obowiązku świadczenia takiej usługi.

5.3. Klient uprawniony jest do osobistego odbioru Towaru w siedzibie P.H.U. „OVO” MONIKA BŁOŃSKA. W przypadku odbioru osobistego Towaru, Klient nie ponosi z tego tytułu żadnych kosztów.

5.4. Termin realizacji Zamówienia wynosi od 1 – 30 dni roboczych.

5.5. W przypadku pozostałych produktów (łóżek dla dorosłych i młodzieży oraz innych mebli) termin realizacji Zamówienia wraz z dostawą wynosi od 14 do 30 dni roboczych, a wyjątkowych okolicznościach do 60 dni roboczych.

5.6. W przypadku wyboru przez Klienta metody płatności przelewem na konto bankowe Sklepu Internetowego lub przelewem za pośrednictwem bankowości elektronicznej, terminy realizacji Zamówienia biegną od momentu zaksięgowania na rachunku bankowym Sklepu Internetowego dokonanej wpłaty. W przypadku wyboru innych  metod płatności, bieg terminu realizacji Zamówienia rozpoczyna się od momentu otrzymania prze Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w punkcie 4.9. Regulaminu.

5.8. W przypadku niemożności realizacji Zamówienia w terminie określonym w niniejszym Regulaminie z uwagi na brak dostępności Towaru, P.H.U. „OVO” MONIKA BŁOŃSKA telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej powiadomi niezwłocznie Klienta o tej okoliczności proponując inny termin realizacji Zamówienia. Klient jest uprawniony do niezaakceptowania nowego terminu realizacji Zamówienia. W takim przypadku  ewentualne płatności dokonane przez Klienta na rzecz P.H.U. „OVO” MONIKA BŁOŃSKA zostaną zwrócone Klientowi w pełnej wysokości wraz z odsetkami ustawowymi w terminie 7 dni od powiadomienia Klienta o niemożności realizacji Zamówienia.

5.9. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail potwierdzenia specyfikacji Zamówienia oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar paragonu/faktury VAT, wydruku specyfikacji Zamówienia oraz niniejszego Regulaminu w formie pisemnej.

6. Ceny i metody płatności

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie opłaty, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki. Koszty dostawy zamówionego Towaru są naliczane wg opłat dostępnych na stronie www.ovomeble.pl w zakładce „”Dostawa”. W przypadku gdy na zamówiony Towar obowiązuje rabat na koszty wysyłki („Dostawa gratis”), koszty wysyłki nie są naliczane.

6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
a) poprzez płatność za pomocą bankowości internetowej – rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem PayU;
b) za pobraniem, gotówką w momencie odbioru towaru,
c) poprzez system ratalny SygmaBank.
d) w przypadku odbioru osobistego: gotówką lub kartą płatniczą; obciążenie karty nastąpi w momencie pomyślnej weryfikacji danych karty przez system transakcyjny (autoryzacyjny).

7. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

7.1. Klient, będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać na adres P.H.U. „OVO” MONIKA BŁOŃSKA podany w niniejszym Regulaminie.

7.2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.

7.3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. P.H.U. „OVO” MONIKA BŁOŃSKA dokona zwrotu zapłaconej ceny towaru. Zwrot kosztów dostawy towaru wyłącznie w przypadku gdy odstąpienie od umowy będzie spowodowane świadczeniem zastępczym. W przypadku jednak, gdy konsument odstąpił od umowy korzystając z uprawnień jakie wynikają z prawa do namysłu wtedy też będzie on ponosił koszty przesłania produktu z powrotem do przedsiębiorcy.

8. Reklamacje dotyczące Towarów

8.1. P.H.U. „OVO” MONIKA BŁOŃSKA jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem, za niezgodność Towaru zakupionego przez tego Konsumenta z Umową sprzedaży, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

8.2. Reklamacje, prosimy kierować na adres kontakt@ovomeble.pl. P.H.U. „OVO” MONIKA BŁOŃSKA zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie do 7 dni od jej otrzymania przez Sklep Internetowy.

8.3. W przypadku Klienta będącego Konsumentem, w przypadku niezgodności Towaru z Umową sprzedaży, Klientowi przysługuje prawo do żądania doprowadzenia Towaru do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru zgodnego z Umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby Klienta inny sposób zaspokojenia. Jeżeli Klient, z przyczyn określonych w zdaniach poprzedzających nie może żądać naprawy ani wymiany, albo jeżeli P.H.U. „OVO” MONIKA BŁOŃSKA nie zdoła uczynić zadość takiemu  żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby Klienta na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna. Przy określaniu odpowiedniego czasu naprawy lub wymiany uwzględnia się rodzaj towaru i cel jego nabycia.

8.4. W przypadku Towaru objętego gwarancją P.H.U. „OVO” MONIKA BŁOŃSKA informuje, że gwarancja na sprzedany Towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z niezgodności Towaru z Umową.

9. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

9.1. P.H.U. „OVO” MONIKA BŁOŃSKA podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu Internetowego, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usuwać wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

9.2. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego Klient może zgłaszać pisemnie na adres:
a) P.H.U. „OVO” MONIKA BŁOŃSKA , ul. Jagiellońska 82B, 03-301 Warszawa lub,
b) drogą mailową na adres: kontakt@ovomeble.pl, lub
c) przy użyciu formularza kontaktowego dostępnego na stronie: ovomeble.pl.

9.3. W reklamacji zaleca się podanie imienia i nazwiska Klienta, adresu do korespondencji, oraz rodzaju i przybliżonej daty wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego.

9.4. P.H.U. „OVO” MONIKA BŁOŃSKA zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 7 dni.

10. Polityka Prywatności

10.1. Kupujący wypełniając formularz zamówienia oświadcza, że podane w nim dane są zgodne ze stanem faktycznym.

10.2. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez Firmę danych osobowych Klienta zawartych w zamówieniu, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.).
10.3. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji zamówienia. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na udostępnienie przez Firmę danych osobowych Klienta zawartych w zamówieniu innym podmiotom uczestniczącym w  realizacji zamówienia: DHL Express (Poland) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Osmańskiej 2 oraz Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 26.
10.4. Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.), Firma zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Klienta. Zgodnie powyższą ustawą Klient ma prawo wglądu w swoje dane, ich poprawiania lub żądania usunięcia z naszej bazy danych.

10.5. Klient dokonujący zakupu w sklepie wyraża zgodę na przekazanie swojego adresu e – mail do Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz na przetwarzanie przez sklep www.ovomeble.pl  oraz Grupa Allegro Sp. z o.o., danych osobowych Klienta w celu wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji w Sklepie www.ovomeble.pl (zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 ).

11. Postanowienia końcowe

11.1. Ewentualne spory powstałe pomiędzy P.H.U. „OVO” MONIKA BŁOŃSKA a Klientem, który jest Konsumentem,  rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy rzeczowo i miejscowo na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

11.2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy P.H.U. „OVO” MONIKA BŁOŃSKA a Klientem, który nie jest Konsumentem, zostaną poddane pod rozstrzygnięcie przez sąd właściwy ze względu na siedzibę P.H.U. „OVO” MONIKA BŁOŃSKA.

11.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

11.4. P.H.U. „OVO” MONIKA BŁOŃSKA zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu. Zmiany te nie mogą naruszać praw nabytych Klientów Sklepu Internetowego przed wejściem w życie zmian Regulaminu, jak również nie mogą w żaden sposób wpływać na treść i warunki realizacji Zamówień oraz Umów zawartych przed wejściem w życie zmian Regulaminu. W przypadku zmian Regulaminu, Klient zarejestrowany w Sklepie Internetowym zostanie o nich powiadomiony z 14 dniowym wyprzedzeniem poprzez zamieszczenie informacji o planowanych zmianach Regulaminu na stronie internetowej Sklepu Internetowego oraz poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres Klienta, zawierającego treść nowego Regulaminu. W przypadku prawidłowego powiadomienia Klienta o planowanych zmianach Regulaminu i niezłożenia przez Klienta oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 30 dni od dnia zapoznania się z wiadomością e-mail, o której mowa w zdaniu poprzednim, Klient związany jest postanowieniami nowego Regulaminu, bez uszczerbku dla praw nabytych przed zmianą Regulaminu.

11.5. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Sklepu Internetowego, pod adresem www.ovomeble.pl/regulamin

11.6. Strona korzysta z plików Cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.